Disclaimer

Copyright© De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.  Deze rechten berusten bij Marine Power Drechtsteden B.V., haar klanten en partners. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Marine Power Drechtsteden B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Disclaimer

Copyright © The contents of this site, all its information, images, sounds, texts and combinations thereof as well as the software used are protected by copyright and database rights.  These rights are vested with Marine Power Drechtsteden B.V., its clients and its partners. It is prohibited to copy this site or any part of it without prior written consent from Marine Power Drechtsteden B.V.


Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Marine Power Drechtsteden B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Marine Power Drechtsteden B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Liability

Although continuous care and attention is given to the composition of this website and its contents, Marine Power Drechtsteden B.V. assumes no liability for the completeness, accuracy or topicality of the information. Marine Power Drechtsteden B.V. assumes no liability with regard to any direct or indirect damage, of any kind, resulting from or in any way connected to the use of the website, (in)accessibility of the website or its software.


Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Marine Power Drechtsteden B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

References and hyperlinks

References or hyperlinks to other websites only serve to inform the user. Marine Power Drechtsteden B.V. therefore offers no guarantee with regard to accessibility and content of the respective websites and assumes no liability whatsoever with regard to the functioning of or information on these websites.